Privacy

Voor het realiseren van onze wettelijke taken is gegevensverzameling en -uitwisseling noodzakelijk. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CIBG gevraagd de gegevens van het Lerarenportfolio te beheren, verwerken en verstrekken.

Zowel het ministerie van OCW als het CIBG hebben privacy en de bescherming van persoonsgegevens hierbij hoog in het vaandel staan: wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

U vindt hier de volgende onderdelen:

 • Welke gegevens verwerkt het CIBG voor het Lerarenportfolio.
 • Waarom verwerkt het CIBG deze persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaart het CIBG uw persoonsgegevens?
 • Uw rechten
 • Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
 • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
 • Wat zijn persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring herzien wij regelmatig.

Welke gegevens verwerkt het CIBG voor het Lerarenportfolio?

Het CIBG verwerkt voor het Lerarenportfolioalleen persoonsgegevens die nodig zijn voor voor het uitvoeren van haar wettelijke taak. Voor het Lerarenportfoliokunt u denken aan:

 • Naam;
 • Adres;
 • Geboortedatum;
 • Burgerservicenummer;
 • Portfoliogegevens;
 • Gegevens betreffende de benoeming van een leraar;
 • Gegevens betreffende de school waaraan een leraar benoemd is.

Waarom verwerkt het CIBG uw persoonsgegevens?

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de Wet beroep leraar. Met deze wet worden de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening door de leraar gewaarborgd.

Het CIBG verwerkt voor persoonsgegevens voor het Lerarenportfolio op basis van onderstaande wet- en regelgeving:

 • Wet op het primair onderwijs;
 • Wet op de expertisecentra;
 • Wet op het voortgezet onderwijs;
 • Wet educatie en beroepsonderwijs;
 • Besluit informatievoorziening WPO/WEC;
 • Besluit informatievoorziening WVO;
 • Uitvoeringsbesluit WEB;
 • Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het Lerarenportfolio en voorportaal.

Hoe lang bewaart het CIBG uw persoonsgegevens?

Het CIBG bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan op grond van de Archiefwet is vereist of dan anderszins wettelijk is bepaald. De gegevens in het Lerarenportfolio blijven tot vijf jaar na verwijdering bewaard.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten, zoals het inzagerecht en het recht op vergetelheid.

Verzoek indienen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u in ons bezit hebben, kunt u via het formulier AVG-verzoek een inzageverzoek doen. Het CIBG behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Vaststellen identiteit

In het kader van de bescherming van uw gegevens en privacy maakt het vaststellen van uw identiteit onderdeel van de afhandeling van uw inzage verzoek uit. Lees op Rijksoverheid.nl hoe u via de KopieID app veilig een kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken.

U kunt uw verzoek digitaal of eventueel per post indienen via:
contactformulier of via CIBG/KCC-AVG, Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag.

Het recht op vergetelheid

Het verwerken van gegevens voor het Lerarenportfolio heeft een wettelijke basis. Hieruit volgt ook een bewaarplicht van de gegevens. Binnen de bewaartermijn mogen we de gegevens niet verwijderen. Het recht op vergetelheid is daarom, binnen die termijn, niet van toepassing.

U kunt heeft uiteraard wel de mogelijkheid uw gegevens uit het Lerarenportfolio te laten verwijderen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier AVG-verzoek.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld?

In een aantal gevallen is het CIBG bevoegd en soms zelfs verplicht om aan andere (overheid)organisaties gegevens en inlichtingen te verstrekken. 

Het CIBG deelt gegevens van het Lerarenportfolio met de volgende organisaties:

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Logius

Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Het CIBG hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Uitgangspunten

Voor een wettelijke reden en voor een doel

Het CIBG verwerkt persoonsgegevens wanneer er een wettelijke reden is om ze te mogen verwerken of op basis van toestemming. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Met zo min mogelijk gegevens

Het CIBG verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk

Het CIBG zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer mogelijk kiezen we daarbij voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken.

Bewaren alleen zolang het nodig is

Bij het CIBG bewaren we uw persoonsgegevens:

 • niet langer dan wettelijk is toegestaan;
 • of op grond van de archiefwet is vereist;
 • of zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Maatregelen

Het CIBG neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat het CIBG zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken;
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging;
 • Het CIBG maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters en controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het CIBG verwerkt de gegevens van het Lerarenportfolio voor het ministerie van OCW. Bij het ministerie van OCW zijn er twee functionarissen gegevensbescherming werkzaam. De taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor de gegevensbescherming OCW.

Functionaris Gegevensbescherming OCW: dhr. ing. E.J.H.L Nijenhuis, fg@minocw.nl.

Functionaris Gegevensbescherming DUO: dhr. A.A.M. Jean Pierre, fg@duo.nl

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen en strafrechtelijke gegevens zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.