Meer informatie

Verschillende partijen communiceren over het professioneel statuut. Er zijn handreikingen en goede voorbeelden beschikbaar. Ook zijn er afspraken gemaakt over professionalisering van leraren in bijvoorbeeld de cao’s.

Op de volgende plaatsen is meer informatie te vinden:

Professioneel statuut

  • Handreiking van de vakbonden (voor leraren) en de VO Raad (voor schoolbesturen/schoolleiders)
  • VOION heeft informatie verzameld en een pilot gedraaid met 10 vo-scholen. Hieruit zijn voorbeelden naar voren gekomen.
  • Op Leraar24 zijn voorbeelden uit het PO te vinden.
  • De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft een format voor een professioneel statuut opgesteld.
  • De vakbonden bieden ondersteuning aan leraren, lerarenteams en scholen bij de totstandkoming van het professioneel statuut.

Afspraken professionalisering

  • Cao PO  hoofdstuk 9
  • hoofdstuk 16 Cao VO 
  • hoofdstuk 4Cao MBO 
  • Op de website van VOION  staat een overzicht van algemene financieringsmiddelen voor  professionalisering in het VO