Lerarenportfolio opgeheven per 1 augustus 2022

Op 16 november 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om het Lerarenregister uit de diverse onderwijswetten te schrappen. Nadat het wetsvoorstel tot wet is verklaard en is gepubliceerd in het Staatsblad, is de wet in werking getreden op 1 augustus 2022.
Dit betekent dat de bepalingen over het Lerarenregister uit de diverse onderwijswetten zijn verwijderd. Hierdoor is het vanaf 1 augustus 2022 niet meer mogelijk dat leraren zich laten registreren.

Hoe zit het met het Lerarenportfolio?

Het Lerarenportfolio verwerkt schoolgegevens en persoonsgegevens van leraren. Met het schrappen van de wettelijke bepalingen van het Lerarenregister vervalt ook de juridische grondslag onder het Lerarenportfolio.
Na een zorgvuldige overweging komen de ministers van OCW tot de conclusie dat ook het Lerarenportfolio als faciliteit van de overheid niet opportuun is.

Wat gebeurt er met de gegevens in het Lerarenportfolio?

Leraren die staan ingeschreven in het Lerarenportfolio krijgen bericht over de afbouw van het Lerarenportfolio. Ze worden geïnformeerd hoe ze bijvoorbeeld getuigschriften en andere documenten in hun portfolio vóór 1 augustus 2022 kunnen downloaden.
Ook wordt gekeken naar een manier om de ingeschreven leraren te informeren over alternatieve wijzen waarop zij hun professionalisering vorm kunnen geven en vastleggen. 

Gevolgen voor aanbieders

Voor aanbieders van scholing en opleidingen betekent het dat de catalogus in het Lerarenportfolio verdwijnt per 1 augustus 2022. Daarmee zijn de daarin opgenomen activiteiten voor zowel de leraren als de aanbieders niet langer toegankelijk.
Ook inloggen met eHerkenning is dan voor aanbieders niet meer mogelijk.